Ako prijavite nasilje centru za socijalni rad

 • Prijavu za nasilje u porodici ili partnerskom odnosu možete podneti centru za socijalni rad. Prijavu možete podneti lično, u prostorijama centra za socijalni rad, telefonom, pismeno, putem pošte, kao i putem imejla. Prijavu može podneti osoba koja je doživela nasilje, ali i svako ko ima saznanja ili sumnju da se nasilje dešava nekom koga poznaje. Prilikom prijavljivanja, možete se predstaviti ili ostati anonimni - u svakom slučaju prijava će biti razmatrana.
   
 • Ukoliko prijavljujete nasilje lično, primiće Vas stručni radnik u Prijemnoj kancelariji, koji neće raditi kasnije sa Vama. Važno je da date  prijemnom radniku sve podatke o događaju, članovima porodice (posebno da li ima maloletne dece), istoriji nasilja u porodici, članovima porodice koji su posebno ugroženi, kako bi prijemni radnik imao što potpunije informacije i mogao da proceni koliki je rizik po Vašu bezbednost i proceni stepen prioriteta u postupanju; neodložno u roku od 24 časa, ako su ugroženi životi, zdravlje i sigurnost članova porodice, ili hitno (u roku od 3 dana) ili redovno (u roku od 7 dana).
   
 • Po prijavi nasilja, ukoliko radnik centra za socijalni rad proceni da je rizik po Vašu bezbednost srednjeg ili niskog intenziteta, pozvaće Vas voditelj slučaja pismenim pozivom ili telefonom, ako ste ga ostavili) u narednih nekoliko dana dana (3 do 5) na razgovor koji će obaviti u prostorijama ustanove kako bi prikupio sve neophodne podatke, informisao Vas detaljno o nasilju u porodici, vrstama nasilja, dao informacije koje će biti od pomoći da razumete ponašanje počinioca nasilja, upoznao Vas sa Vašim pravima i nadležnostima i obavezama centra za socijalni rad, a sve u cilju zajedničkog planiranja kako da ubuduće Vaša i bezbednost članova Vaše porodice ne bude ugrožena.
   
 • Ukoliko po Vašoj prijavi prijemni radnik proceni da postoji visok rizik po Vašu bezbednost, dužan je da organizuje neodložnu intervenciju. Tada dežurni voditelj slučaja, u saradnji sa policijom, preduzima mere iz svoje nadležnosti kako bi se nasilje odmah zaustavilo, a Vi zbrinuli na mesto gde ćete biti zaštićeni i sigurni, kao i druge članove Vaše porodice za koje se proceni da je neophodno osigurati im bezbednost.
   
 • Prioritet u postupanju centra za socijalni rad  je osiguranje bezbednosti žrtve.
   
 • Radnici centra za socijalni rad dužni su da po prijavi nasilja postupaju hitno, bez predrasuda, da imaju sve informacije koje će biti od pomoći da postupaju hitno, i u Vašem najboljem interesu i da sarađuju sa službama koje su nadležne da postupaju u situacijama nasilja.
   
 • Radnik centra za socijalni rad koji primi prijavu, kao i svi radnici koji postupaju, dužni su da poštuju Vaše potrebe, procene i stavove.
   
 • Kada prijavite nasilje dobićete savet kako da se zaštitite ili kako da pomognete u zaštiti žrtve nasilja, informacije o tome šta može da preduzme centar za socijalni rad, kao i šta su nadležnosti drugih institucija koje postupaju po prijavama nasilja.
   
 • Takođe, CSR je u svakom od ovih slučajeva dužan da bez odlaganja prijavu dostavi policijskoj stanici, koja prijavu u rad dostavlja nadležnom policijskom službeniku, koji tada procenjuje rizik, prikuplja druga obaveštenja i odlučuje da li će izreći hitne mere zaštite. Uporedo s tim CSR postupa po podnetoj prijavi i preduzima mere iz svoje nadležnosti koje se odnose pre svega na pružanje podrške Vama i članovima Vaše porodice kojima je podrška potrebna.
   
 • Isto tako, svaka prijava za nasilje u porodici koja je podenta policiji, ili bilo kojoj drugoj instituciji, istog dana biće prosleđena centru za socijalni rad koji je dužan da po njoj postupa kao da je podneta neposredno u centru.
   
 • Bez obzira na to da li ste prijavu za nasilje podneli jednom ili više puta, centar za socijalni rad je dužan da postupa po svakoj prijavi. 
   
 • Obaveza stručnih radnika centra za socijalni rad je da Vas ohrabre da iznesete sva svoja iskustva vezana za nasilje, da Vam daju jasnu poruku da je za nasilje uvek odgovoran počinilac nasilja i da pokušaju da Vas oslobode osećanja krivice. Pružiće Vam pomoć i podršku u postupcima koje ste Vi pokrenuli ili ćete pokrenuti, jer je važno da nasilnik dobije sankciju za svoje nasilno ponašanje, ma koliko se Vama činilo da je sama prijava nasilja uticala da se on promeni. Njegova pozitivna promena je samo privremena, da bi Vas naveo da odustanete od daljih postupaka, a on ubrzo nastavio sa još žešćim nasiljem.
   
 • Obaveza stručnih radnika centra za socijalni rad je da Vam pruže sve usluge i omoguće ostvarivanje svih prava iz njihove nadležnosti - Informisaće Vas da nasilnik ne može „da vam ne da“ razvod braka, jer je dovoljno da Vi želite da se razvedete. Takođe će Vas informisati da nasilnik ne može „da Vam oduzme decu“, jer Vi navodno imate lošije uslove od njega. Važno je da znate da centar za socijalni rad i nadležni sud cene sve uslove oba roditelja za poveravanje dece, a ne samo ekonomske. Nasilnicima se ne poveravaju deca, jer oni nisu podobni roditelji, da samostalno brinu i vaspitavaju decu. 
   
 • Centar za socijalni rad ne može da piše tužbe umesto Vas (npr. za razvod braka, izmenu odluke o poveravnju dece, za izdržavanje), ali je dužan da Vam da pravne savete i uputi na besplatnu pravnu pomoć.
   
 • Centar za socijalni rad učestvuje u izvršenjima sudskih presuda kada se od nasilnika oduzima dete, kada se obezbeđuje viđanje sa nenasilnim roditeljem ili kada se sprovodi iseljenje nasilnika ili useljenje žrtve na osnovu izrečenih mera zaštite od nasilja u porodici po Porodičnom zakonu.
   
 • Centar za socijalni rad može po službenoj dužnosti pokrenuti postupak za lišenje roditeljskog prava nasilnika, postupak za određivanje mera zaštite od nasilja po Porodičnom zakonu ili postupak za prava deteta.
   
 • Centar za socijalni rad može nasilniku odrediti korektivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava u kojem ga može upozoriti na nedostatke u roditeljstvu, obavezati ga da ide na lečenje ili tretman za nasilnike, obavezati ga da redovno dolazi u centar za socijalni rad i obaveštava o svom roditeljstvu. Čak i ako Vam voditelj slučaja (koji nije dovoljno edukovan o nasilju u porodici, a takvih ima) predloži da idete zajedno sa nasilnikom u Savetovlište, Vi treba to da odbijete. Savetovanje je moguće tek kada se zaustavi nasilje, a nasilnik preuzme odgovornost za svoje ponašanje.
   
 • Razgovor sa počiniocem nasilja obavlja se takođe u centru za socijalni rad, ali nikada u Vašem prisustvu ili terminu u kom je zakazan razgovor sa Vama; Jedino ako Vi želite, može se obaviti zajednički razgovor sa nasilnikom.
   
 • Voditelj slučaja može razgovarati sa maloletnom decom i bez prisustva roditelja (uz Vašu saglasnost).
   
 • Ukoliko imate maloletne dece, voditelj slučaja se može dogovoriti sa Vama da dovedete decu u centar za socijalni rad, radi razgovora sa njima.
   
 • Voditelj slučaja može Vas posetiti u Vašem domu, u dogovoru sa Vama, ali nekad može doći i u nenajavljenu posetu.
   
 • Nakon što prikupi sve neophodne podatke, utvrdi da li postoji nasilje i koja vrsta nasilja, voditelj slučaja o tome sačinjava stručnu procenu, a potom i nalaz i stručno mišljenje, koje dostavlja nadležnom tužilaštvu kada postoji sumnja da je učinjeno krivično delo ili sudu kada se vodi parnični postupak za izricanje mera zaštite od nasilja u porodici po Porodičnom zakonu ili za razvod braka (ako imate zajedničku decu) ili za izmenu odluke o poveravanju dece ili za regulisanje ličnih odnosa deteta i roditelja sa kojim ne živi.
   
 • Sve što centar za socijalni rad planira da preduzme nalazi se u Planu usluga koji sačinjava sa Vama, uz Vaš potpis na njemu.
   
 • Tokom trajanja postupaka voditelj slučaja biće Vam podrška, pratiće realizaciju svih aktivnosti koje ste zajedno planirali; Nekada se u postupak uključuje socijalni radnik, psiholog ili pedagog. Vaš voditelj slučaja ne odlučuje sam, već ima stalnu podršku supervizora.
   
 • Ukoliko prijavite da nasilje nad detetom vrši roditelj, centar za socijalni rad je dužan da preduzme sve mere iz svoje nadležnosti u cilju zaštite deteta.
   
 • U centru za socijalni rad možete dobiti pravnu pomoć, pomoć u cilju psihološke stabilizacije, posredovanje u cilju obezbeđivanja zdravstvene zaštite ukoliko je hitno potrebna, materijalnu pomoć, pomoć oko zapošljavanja, doškolovavanja, upućivanja u ženske nevladine organizacije.
   
 • Ukoliko tokom postupka u centru za socijalni rad ili kasnije, odustanete od učešća u postupcima pred drugim institucijama, ta Vaša odluka će biti poštovana i neće uticati na postupanje radnika centra za socijalni rad ako ponovo prijavite nasilje.
Podelite na društvenim mrežama: