Ako prijavite javnom tužilaštvu

 • Nasilje možete da prijavite u svakom Osnovnom javnom tužilaštvu pismeno (predajom na pisarnicu ili slanjem poštom) ili usmeno na zapisnik, kao i putem telefona ili putem imejla.
   
 • Nasilje može da prijavi i bilo koje drugo lice umesto Vas ili advokat kojeg ste za to ovlastili.
   
 • Tužilac je dužan da primljenu prijavu prosledi policiji, kako bi nadležan policijski službenik procenio rizik i u slučaju potrebe doneo naređenje o izricanju jedne i/ili obe hitne mere. Uporedo, javni tužilac radi po podnetoj prijavi, prikuplja dokaze kako bi mogao da pokrene krivični i/ili parnični postupak protiv nasilnika.
   
 • Ako ste prijavu podneli pismeno, možete biti i neposredno ispitani od strane javnog tužioca.
   
 • Usmenu prijavu na zapisnik možete podneti i u prisustvu osobe sa kojom ste došli, ukoliko to želite.
   
 • Važno je da u prijavi, bez obzira kako je podneli, što detaljnije opišete celokupan vremenski period u kojem ste Vi ili drugi članovi Vaše porodice bili izloženi nasilju, kao i sve oblike fizičkog, seksualnog, psihičkog ili ekonomskog nasilja koje je učinilac vršio, kao i dokaze za to (svedoci, medicinska dokumentacija i sl.)
   
 • Ako znate ili sumnjate da učinilac ima psihičke smetnje ili da zloupotrebljava alkohol ili opojne droge, navedite to u prijavi, jer javni tužilac može odrediti veštačenje učinioca, kako bi se utvrdilo da li postoje razlozi za izricanjem odgovarajuće mere lečenja.
   
 • Prilikom prijave nasilja, tražite da budete obavešteni o svim raspoloživim pravnim mehanizmima zaštite, kao i o Vašim pravima u postupku.
   
 • Nakon podnošenja prijave možete uvek da se interesujete za preduzete radnje javnog tužioca i da vršite uvid u spise predmeta, kao i da svoju prijavu dopunjavate novim činjenicama i dokazima.
   
 • Na osnovu Vaše prijave, javni tužilac može da se obrati nadležnom centru za socijalni rad i da zatraži odgovarajući izveštaj o Vašim ličnim i porodičnim prilikama, u kom slučaju ćete Vi i članovi Vaše porodice biti pozvani od strane centra za socijalni rad u cilju prikupljanja informacija koje su od značaja za utvrđivanje porodičnih odnosa postojanja nasilja u porodici.
   
 • Na osnovu Vaše prijave, javni tužilac je ovlašćen da pokrene krivični postupak radi sankcionisanja učinioca. Takođe na osnovu Vaše prijave, javni tužilac može paralelno sa krivičnim da pokrene i parnični postupak za izricanje Mera za zaštitu od nasilja u porodici po Porodičnom zakonu. ( Dakle, tužilac po Vašoj prijavi može da postupa u tri postupka – u postupku po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, u krivičnom  i/ili parničnom postupku).
   
 • Na osnovu Vaše prijave, javni tužilac je ovlašćen da, protiv učinioca nasilja, podnese sudu tužbu radi određivanje mera porodičnopravne zaštite, kojima se učiniocu može zabraniti  da Vas dalje uznemirava, da Vam prilazi na određenoj udaljenosti, da prilazi na određenoj udaljenosti oko mesta Vašeg stanovanja i mesta Vašeg rada, kao i da mu se naloži da se iseli iz stana, bez obzira ko je vlasnik stana, s tim da mere traju godinu dana i mogu se neograničeno produžavati ukoliko i dalje postoji opasnost od nasilja.
   
 • Javni tužilac Vam može dodeliti status posebno osetljivog svedoka po službenoj dužnosti, ali MOŽETE i VI da tražite od njega da Vam dodeli takav status. U tužilaštvima gde postoje objektivne mogućnosti Vaše ispitivanje može biti biti sprovedeno i putem video-linka. Kao posebno osetljiv svedok pitanja Vam može postavljati samo javni tužilac. Okrivljeni i njegov branilac Vam ne mogu direktno postavljati pitanja, već kada postave pitanje, javni tužilac ga ponovi i Vi gledajući u njega samo njemu odgovarate i samo ono što Vas je tužilac pitao, odnosno onako kako je on formulisao pitanje. Takodje Vašem ispitivanju može prisustvovati psiholog, drugo stručno lice ili socijalni radnik. Ukoliko ste uspostavili odnos poverenja sa, na primer, radnikom centra za socijalni rad, možete predložiti da javni tužilac i njega pozove da bude uz Vas dok traje Vaše ispitivanje. Takođe može Vam biti postavljen i punomoćnik, koji će se starati o Vašim pravima. Njega može postaviti javni tužilac u kom slučaju će usluge za njegovo pružanje pravne pomoći biti plaćene od strane javnog tužilaštva, dakle za Vas su besplatne.
   
 • Pri svakom Višem javnom tužilaštvu postoji Služba za informisanje i podršku oštećenima i svedocima, kojoj se možete obratiti kako bi dobili sve potrebne informacije i kako bi Vam se olakšalo učešće u postupku.
   
 • Svedočenje često nije prijatno, ali je Vaš iskaz veoma značajan da bi se utvrdila činjenice i da bi se učinilac priveo pravdi.
   
 • Javni tužilac je dužan da Vas, kao svedoka, u postupku zaštiti od uvreda, pretnji i svakog drugog napada drugih učesnika u postupku, a može zahtevati i da policija preduzme odgovarajuće mere zaštite.
   
 • Možete tražiti od javnog tužioca da Vas, kao svedoka - oštećenog poziva putem telefona ili imejla, ukoliko je Vama tako lakše ili sigurnije da primate informacije.

 • Imate obavezu da se odazovete svakom pozivu javnog tužioca, ali ukoliko postoje opravdani razlozi zbog kojih se ne možete odazvati može biti određen drugi termin za Vaše ispitivanje.
   
 • Ukoliko postoji opasnost da bi okrivljeni mogao ponoviti krivično delo ili pokušao da utiče na vas ili druge svedoke da ne svedočite protiv njega, javni tužilac može predložiti sudu da prema učiniocu odredi pritvor ili da mu izrekne meru zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa Vama i drugim određenim licima.
   
 • Ukoliko postoji opasnost da bi okrivljeni mogao pobeći ili se kriti javni tužilac može predložiti sudu da prema učiniocu odredi pritvor ili da mu izrekne meru zabrane napuštanja stana ili boravišta.
   
 • Pri svakom Osnovnom javnom tužilaštvu postoji grupa za koordinaciju i saradnju sastavljena od predstavnika tužilaštva, policije i centra za socijalni rad, koja planira mere za Vašu zaštitu i podršku, a Vaše je pravo da učestvujete u donošenju plana zaštite i podrške.
   
 • Ako javni tužilac odbaci Vašu krivičnu prijavu mora Vas o tome obavestiti, nakon čega možete podneti prigovor neposredno Višem javnom tužiocu u roku od 8 dana od dana kada ste obavešteni.
Podelite na društvenim mrežama: