Organizacija Ujedinjene nacije je međunarodna/međudržavna organizacija najšireg članstva. Ujedinjene nacije su posvećene zaštiti ljudskih prava, među kojima i pravu na život bez nasilja, torture i ponižavajućeg postupanja. Ujedinjene nacije se bave prevencijom i zaštitom žena od nasilja kroz brojne ciljane akcije, kako na najvišem nivou – Generalnog sekretara UN-a, tako i kroz rad posebnih agencija Ujedinjenih nacija, kao što su Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), UN Women, UNFPA i UNICEF.

Nasilje nad ženama je problem globalnih razmera, koji pogađa žene u svim zemljama, regionim i kulturama, bez obzira na njihova primanja, položaj, rasu ili etničku pripadnost. Nasilje se ispoljava u različitim oblicima, uključujući i prebijanje, seksualno nasilje, običaje koji štete i povređuju žene, genitalno sakaćenje organa, prodaja devojčica i žena, silovanje u braku, ubistva ili nasilje “u ime časti”, partnersko nasilje, pretnje i zastrašivanje, seksualno uznemiravanje, nasilje na radnom mestu, u obrazovnom sistemu i drugim mestima, trgovinu ženama, prisilnu prostituciju, nasilje koji je počinjeno ili odobreno od strane države.  

Svi ovi oblici nasilja nisu pojedinačni i izolovani slučajevi, već se povezuju sa neravnopravnošću žena i muškaraca i strategijama kojima se te neravnopravnosti održavaju.

Znanja o nasilju, njegovim oblicima, raspostranjenosti, uzrocima i posledicama, kao i mere za sprečavanje i zaštitu značajno su se razivili u poslenjih nekoliko decenija, naročito zalaganjem i radom ženskih nevladinih organizacija koje su u mnogim državama pružale zaštitu i podršku ženama i pre nego što su doneseni zakoni i postojale institucionalne prakse. Prepoznajući zalaganja i značaj ženskih nevladinih organizacija, Ujedinjene nacije doprinele su da nasilje izađe iz okvira privatnog problema i nacionalnih politika i da dobije međunarodnu pažnju.


Generalni sekretar UN-a posvećuje posebnu pažnju borbi protv nasilja nad ženama. Na njegovu inicijativu 2008. godine je pokrenuta globalna kampanja pod nazivom UniTE protiv nasilja nad ženama.


UN protiv seksualnog nasilja nad ženama:  http://www.stoprapenow.org/


UN Women posvećuje posebnu pažnju borbi protiv nasilja nad ženama
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures


UN Trust Fund to End Violence against Women, uspostavljen je 1996. godine i od tada podržava širom sveta međunaordne i lokalne organizacije, kao i institucije nacionalnih i lokalnih vlada u borbi protiv nasilja nad ženama:
http://www.unwomen.org/en/trust-funds/un-trust-fund-to-end-violence-against-women/


UN je pokrenuo globalnu kampanju protiv nasilja nad ženama na inicijativu UN Women-a.


UNICEF na globalnom nivou vodi kampanju protiv nasilja nad decom, devojčicama i dečacima, kojoj su se pridružile brojne poznate ličnosti iz javnog života.