Policija obuka

Ujedinjene nacije-Program za razvoj (UNDP) posvećen je unapređenju rodne ravnopravnosti u Srbiji od 2004. godine na različite načine – od izrade politika do sprovođenja relevantnih međunarodnih i nacionalnih okvira i prepoznat je kao kredibilan i delotvoran partner Vlade Republike Srbije, organizacija i institucija, nevladinih organizacija i privatnog sektora na ovom polju. Podrška UNDP doprinela je postizanju dosadašnjih rezultata:

  • Izrađena je i sprovedena prva Nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima za period 2011-2015
  • Procedure u zaštiti žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima definisane su Opštim i posebnim protokolima o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima. Lokalni sporazumi potpisani su u 124 grada i opštine u Srbiji.
  • Preko 1000 profesionalaca iz različitih institucija i opština obučeno je da zajedničkim delovanjem pruži efikasnu podršku i zaštitu žrtvama nasilja
  • Nasilje nad ženama postalo je sastavni deo obrazovnog programa za tužioce i sudije u okviru Pravosudne akademije
  • Poverenje žrtava da prijave nasilje i spremnost institucija da reaguju na problem značajno je povećana, zahvaljujući primeni nedavno usvojenog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Tokom prvih šest meseci primene Zakona, prijavljivano je između 1600 i 1800 slučajeva nasilja na mesečnom nivou, izrečeno više od 7000 hitnih mera i 20 000 novih i tekućih slučajeva procesuirano. Sprovođenje Zakona podržano je u okviru projekta.
  • Usluge socijalne zaštite propisane su Pravilnikom o bližim uslovima i standardima u oblasti socijalne zaštite
  • Program psihosocijalne podrške za počinioce nasilja postao je deo standardnih usluga socijalne zaštite Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  
  • Obuke policije i tužilaca o fenomenu nasilja nad ženama doprinele su unapređenju kvaliteta usluga opšte podrške i multisektorske zaštite od nasilja u porodici i partnerskim odnosima
  • Putem info centra www.sigurnakuca.org povećana je informisanost građana i građanki o dostupnim vrstama podrške ženama u situaciji nasilja i razumevanju fenomena rodno zasnovanog nasilja
  • Kroz rad sa medijima došlo je do povećanja broja medijskih članaka i veće informisanosti javnosti o nasilju nad ženama u porodici i partnerskim odnosima.
Podelite na društvenim mrežama: